Hệ Thống Nhân Vật

Choáng

Bị động : Mỗi đòn tấn công thường có 16% khả năng khiến mục tiêu đóng băng 2s

Quốc Sĩ Vô Song

Bị động : Khi lên trận cùng với Chân Cơ, Mỗi đòn tấn công thường có 20% khả năng khiến mục tiêu đóng băng 2s

Tuyệt Trí Kỳ Tá

Gây cho 1 tướng địch có lượng HP thấp nhất và mục tiêu xung quanh 128% ST, và có 80% khả năng triển khai hiệu quả gây choáng đối với mục tiêu, kéo dài 2.2s, nếu trội hơn về trí lực, tăng thêm cho bản thân 100% tấn công, kéo dài 5s Khi mục tiêu bị đánh dấu Sương Hàn, gây thêm 102.6% ST Sương Hàn : Giảm của mục tiêu 20% sát thương thêm, tướng Ngụy gây thêm hiệu quả đối với mục tiêu đánh dấu Sương Hàn.

Quách Gia

Tự Phụng Hiếu , là một nhà chiến lược và mưu sĩ trọng yếu của Tào Tháo. Chính vì thế, ông là một trong những bộ hạ được tin tưởng và yêu quý nhất của Tào Tháo.

Choáng

Bị động : Mỗi đòn tấn công thường có 15% khả năng khiến bên bị tấn công choáng 2.5s

Loạn Thế Gian Hùng

Gây cho 3 tướng địch có HP thấp nhất và binh sĩ xung quanh 436.8% ST, đồng thời triển khai đánh dấu Sương Hàn đối với mục tiêu trong 10s, và có 80% khả năng gây choáng mục tiêu trong 3.3s; Nếu trội hơn về trí lực, tăng thêm cho bản thân 100% né tránh, kéo dài 5s Sương Hàn : Giảm của mục tiêu 20% sát thương thêm, tướng Ngụy gây thêm hiệu quả đối với mục tiêu đánh dấu Sương Hàn.

Kiêu Hùng Chiến Quốc

Bị động : Khi lên trận cùng với Tư Mã Ý, Mỗi đòn tấn công thường có 20% khả năng khiến mục tiêu choáng 2s

Tào Tháo

Tự Mạnh Đức , ông là người đặt cơ sở cho thế lực quân sự ở miền Bắc Trung Quốc, lập nên chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc. Được con trai truy tôn là Thái Tổ Vũ Hoàng Đế.

Cấm Nhược Hàn Thiền

Gây cho 1 tướng địch có lượng HP thấp nhất và binh sĩ xung quanh 187.5% ST, và có 80% khả năng đóng băng mục tiêu , kéo dài 4s Nếu trội hơn về trí lực, tăng thêm cho bản thân 100% bạo kích, kéo dài 5s Khi mục tiêu bị đánh dấu Sương Hàn, gây thêm 124.7% ST Sương Hàn : Giảm của mục tiêu 20% sát thương thêm, tướng Ngụy gây thêm hiệu quả đối với mục tiêu đánh dấu Sương Hàn.

Đóng Băng

Bị động : Mỗi đòn tấn công thường có 15% khả năng khiến bên bị tấn công choáng 2.5s

Kiêu Hùng Chiến Quốc

Bị động : Khi lên trận cùng với Tào Tháo, Mỗi đòn tấn công thường có 20% khả năng khiến mục tiêu đóng băng 2s

Tư Mã Ý

Tự Trọng Đạt, ông cũng là người đặt nền móng cho nhà Tây Tấn thay thế nhà Nguỵ. Ông Có công lớn bảo vệ Tào Ngụy trước các cuộc Bắc phạt của Gia Cát Lượng.

Bát Quái Mê Trận

Gây cho 2 tướng địch có tỷ lệ HP thấp nhất và binh sĩ xung quanh 269.5% ST, và giảm của mục tiêu 4100 điểm nộ khí ; Khi mục tiêu bị đánh dấu Chôn Vùi, gây thêm 763.6% ST, nếu trội hơn về trí lực, giảm thêm của mục tiêu 40% phòng thủ, kéo dài 5s Chôn Vùi:Giảm 20% miễn giảm ST của mục tiêu, võ tướng Thục gây thêm hiệu quả đối với mục tiêu bị đánh dấu Chôn Vùi.

Giảm Nộ

Bị động : Mỗi lần tấn công có 20% khả năng giảm của mục tiêu 1000 nộ khí

Phu Thê Đồng Tâm

Bị động : Khi lên trận cùng với Hoàng Nguyệt Anh, Mỗi đòn tấn công thường có 20% khả năng giảm của kẻ địch 10% phòng thủ, kéo dài 5s

Gia Cát Lượng

Tự Khổng Minh, công thần khai quốc, nhà chính trị, nhà ngoại giao, chỉ huy quân sự, nhà giáo dục, và cũng là một nhà phát minh kỹ thuật nổi tiếng của nhà Thục Hán.

Tăng Công

Bị động : Mỗi đòn tấn công thường có 20% khả năng tăng cho bản thân 21.7% tấn công, kéo dài 5s

Phi Long Tại Thiên

Phát động 3 lần đột kích, mỗi lần gây cho kẻ địch dọc đường 81.9% ST, và giảm của mục tiêu 16% phòng thủ, kéo dài 5s Nếu võ lực vượt trội hơn, tăng thêm cho bản thân 100% tấn công, kéo dài 5s Khi mục tiêu bị đánh dấu Chôn Vùi, gây thêm 46.1% ST Chôn Vùi:Giảm 20% miễn giảm ST của mục tiêu, võ tướng Thục gây thêm hiệu quả đối với mục tiêu bị đánh dấu Chôn Vùi.

Trung Can Nghĩa Đảm

Bị động : Khi lên trận cùng với Bàng Thống, Mỗi đòn tấn công thường có 20% khả năng hồi cho bản thân 1200 điểm nộ khí

Triệu Vân

Tự Tử Long, ông là công thần khai quốc nhà Thục Hán, là một vị tướng uy dũng, có mưu lược và tận trung vì nước, được binh sĩ Thục Hán ca ngợi là "Hổ Uy Tướng Quân".

Tăng Công

Bị động : Mỗi đòn tấn công thường có 20% khả năng tăng cho bản thân 21.7% tấn công, kéo dài 5s

Kết Nghĩa Đào Viên

Bị động : Khi lên trận cùng với Lưu Bị, Mỗi đòn tấn công thường có 20% khả năng giảm của kẻ địch 10% phòng thủ, kéo dài 5s.

Thanh Long Yển Nguyệt

Gây cho đơn vị địch xung quanh 217.4% ST, cùng lúc tăng cho bản thân và binh sĩ xung quanh 42% tấn công, kéo dài 5s Nếu võ lực vượt trội hơn, tăng thêm cho bản thân 100% ST cộng thêm, kéo dài 5s Khi mục tiêu bị đánh dấu Chôn Vùi, gây thêm 102.6% ST Chôn Vùi:Giảm 20% miễn giảm ST của mục tiêu, võ tướng Thục gây thêm hiệu quả đối với mục tiêu bị đánh dấu Chôn Vùi.

Quan Vũ

Tự Vân Trường, hào hiệp, trượng nghĩa, trung thành là người đứng đầu trong số Ngũ Hổ Tướng của nhà Thục Hán. Ông là người đã góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục Hán.

Tăng Công

Bị động : Mỗi đòn tấn công thường có 20% khả năng tăng cho bản thân 21.7% tấn công, kéo dài 5s.

Tâm Phúc Chân Chính

Bị động : Khi lên trận cùng với Lục Tốn, Mỗi đòn tấn công thường có 20% khả năng tăng cho bản thân 10% tấn công, kéo dài 5s.

Hỏa Thiêu Xích Bích

Triệu hồi lưu tinh hỏa vũ tập kích mặt đất, gây cho quân địch trong phạm vi rộng 196.7% ST Nếu trội hơn về Thống Soái, tăng thêm cho bản thân 100% miễn giảm ST, kéo dài 5s Khi mục tiêu bị đánh dấu Cháy Rực, gây thêm 65% ST Cháy Rực:Giảm của mục tiêu 20% bạo kích, tướng Ngô sẽ gây thêm hiệu quả đối với mục tiêu bị đánh dấu Cháy Rực.

Chu Du

Tự Công Cẩn , là danh tướng và khai quốc công thần của nước Đông Ngô thời Tam Quốc. Chu Du nổi tiếng với chiến thắng ở Xích Bích trước đại quân của Tào Tháo.

Tăng Công

Bị động : Mỗi đòn tấn công thường có 20% khả năng tăng cho bản thân 21.7% tấn công, kéo dài 5s.

Tâm Phúc Chân Chính

Bị động : Khi lên trận cùng với Chu Du, Mỗi đòn tấn công thường có 20% khả năng tăng cho bản thân 10% tấn công, kéo dài 5s.

Hỏa Thiêu Liên Doanh

Gây cho 1 tướng địch có lượng HP thấp nhất và mục tiêu xung quanh 147.8% ST, và kèm trạng thái thiêu đốt mỗi giây gây 10.6% ST, kéo dài 6s Nếu trội hơn về Thống Soái, xúi giục mục tiêu trong 5s, khiến kẻ địch tương tàn Khi mục tiêu bị đánh dấu Cháy Rực, gây thêm 76% ST Cháy Rực:Giảm của mục tiêu 20% bạo kích, tướng Ngô sẽ gây thêm hiệu quả đối với mục tiêu bị đánh dấu Cháy Rực.

Lục Tốn

Tự Bá Ngôn , là 1 tướng lĩnh quân sự và chính trị gia của nhà Đông Ngô, ông tham gia trận chiến đã giúp Đông Ngô đánh bại và giết chết được đại tướng Thục Hán là Quan Vũ.

Giang Đông Bá Vương

Gây cho 1 tướng địch và mục tiêu xung quanh 217.4% ST, và tạo cho bản thân và đồng đội binh sĩ xung quanh 1 lớp lá chắn bằng 6% HP tối đa, kéo dài 6s Nếu trội hơn về Thống Soái, tăng thêm cho bản thân 100% miễn giảm ST, kéo dài 5s Khi mục tiêu bị đánh dấu Cháy Rực, gây thêm 102.6% ST Cháy Rực:Giảm của mục tiêu 20% bạo kích, tướng Ngô sẽ gây thêm hiệu quả đối với mục tiêu bị đánh dấu Cháy Rực.

Song Bích Giang Đông

Bị động : Khi lên trận cùng với Tôn Quyền, Mỗi lần bị tấn công có 20% khả năng nhận được 1 lá chắn bằng 5% HP tối đa của bản thân, kéo dài 5s.

Phản Kích Choáng

Bị động : Mỗi lần bị tấn công có 10% khả năng khiến bên tấn công choáng 2.2s.

Tôn Sách

Tự Bá Phù, ông là người đặt nền móng quan trọng trong việc hình thành nên Đông Ngô, đã được người em trai Tôn Quyền kế thừa và hoàn thiện sau khi ông mất.

Tăng Bạo

Bị động : Mỗi đòn tấn công thường có 20% khả năng tăng cho bản thân 21.7% bạo kích, kéo dài 5s.

Phong Tư Yểu Điệu

Gây cho tướng địch có tấn công mạnh nhất và binh sĩ xung quanh 155.3% ST, và có 80% khả năng triển khai trạng thái Mị Hoặc đối với mục tiêu, kéo dài 3s, nếu trội hơn về trí lực, tăng thêm cho bản thân 100% bạo kích, kéo dài 5s Khi mục tiêu bị đánh dấu Loạn Vũ, gây thêm 102.6% ST Loạn Vũ:Giảm của mục tiêu 20% phản ST, tướng Quần Hùng sẽ gây thêm hiệu quả đối với mục tiêu bị đánh dấu Loạn Vũ.

Đến Chết Không Đổi

Bị động : Khi lên trận cùng với Lữ Bố, Mỗi đòn tấn công thường có 20% khả năng giảm của kẻ địch 10% phòng thủ, kéo dài 5s.

Điêu Thuyền

Với sắc đẹp được ví như Bế Nguyệt (khiến trăng phải thẹn mà nấp sau mây), được xem là một trong Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa trong văn hóa Trung Quốc thời kỳ đương đại.

Loạn Thế Cao Nhân

Bị động : Khi lên trận cùng với Tả Từ, Mỗi đòn tấn công thường có 20% khả năng hồi cho bản thân 1500 điểm nộ khí.

Huyền Hồ Tế Thế

Trong 3s, hồi cho 3 võ tướng có lượng HP thấp nhất phe ta 7.8% HP tối đa, và tăng 5% bạo kích, kéo dài 6s Nếu trí lực trội hơn, hồi thêm 2.6% HP tối đa.

Tăng Nộ

Bị động : Mỗi đòn tấn công có 20% khả năng tăng cho bản thân 900 nộ khí.

Hoa Đà

Tự Nguyên Hóa, là một thầy thuốc nổi tiếng thời cuối Đông Hán và đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Tăng Bạo

Bị động : Mỗi đòn tấn công thường có 20% khả năng tăng cho bản thân 21.7% bạo kích, kéo dài 5s.

Hoành Tào Thiên Quân

Gây cho 10 đơn vị địch xung quanh 449% ST, khiến bản thân nhận được trạng thái miễn ST và khống chế, tăng cho bản thân 20.5% bạo kích, kéo dài 5s Nếu võ lực vượt trội hơn, tăng cho bản thân 100% bạo kích, kéo dài 5s Khi mục tiêu bị đánh dấu Loạn Vũ, gây thêm 152.7% ST Loạn Vũ:Giảm của mục tiêu 20% phản ST, tướng Quần Hùng sẽ gây thêm hiệu quả đối với mục tiêu bị đánh dấu Loạn Vũ.

Đến Chết Không Đổi

Bị động : Khi lên trận cùng với Điêu Thuyền, Mỗi đòn tấn công thường có 20% khả năng tăng cho bản thân 20% bạo kích, kéo dài 5s.

Lữ Bố

Tự Phụng Tiên , là một viên tướng lĩnh nổi tiếng vào cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Người thời đó có câu "Nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố".